Všeobecné obchodní podmínky

pana Martina Charváta, IČO: 03843076

sídlo: Tyršovo nám. 1973, 440 01, Louny

adresa pro doručování: V pískovně 292, Štěchovice 252 07

adresa elektronické pošty: martin@joyridetent.com, telefon +420 603 417 941

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále „VOP“) je úprava právních vztahů mezi panem Martinem Charvátem, IČO: 03843076, se sídlem Tyršovo nám. 1973, 440 01, Louny, webové stránky: www.joyridetent.com (dále jen „Podnikatel“) a klienty Podnikatele, tj. zákazníky (dále „Zákazníci“ nebo jednotlivě jako „Zákazník“) souvisejících s podnikatelskou činností Podnikatele, tj. prodejem a pronájmem autostanů a zboží s tím souvisejícího (dále „Zboží“) prostřednictvím internetového obchodu Podnikatele (dále jen „Internetový obchod“). Internetový obchod je Podnikatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.joyridetent.com (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto VOP se vztahují na veškeré kupní smlouvy a nájemní smlouvy uskutečněné mezi Podnikatelem a Zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb (dále „Smlouva“ nebo „Smlouvy“).
 1. Ustanovení obsažená v případné písemné Smlouvě uzavřené mezi Podnikatelem a Zákazníkem mají přednost před těmito VOP.
  • Práva a povinnosti mezi Podnikatelem a Zákazníkem neupravené těmto VOP, ani písemnou Smlouvou, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.
   • Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s Podnikatelem uzavírá Smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
   • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Tyto VOP jsou pro Zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Podnikatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi Podnikatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva, ať již v písemné či ústní podobě.
  • Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
  • Znění VOP může Podnikatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží případně sjednávat smlouvy o nájmu, to vše dle těchto VOP (dále jen „Uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na Webové stránce, která probíhá v průběhu procesu objednávky, při objednávání Zboží a při sjednávání smlouvy o nájmu je Zákazník povinen uvádět správně, pravdivě a s diakritikou všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Podnikatelem považovány za správné.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  • Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  • Podnikatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 2 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).
  • Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Podnikatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  • Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Podnikatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Kupní smlouva
  • Kupní smlouvou se rozumí koupě Zboží dle standardní nabídky Podnikatele zveřejněné na Webových stránkách nebo koupě Zboží, které bude upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (dále jen „Kupní smlouva“).
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Podnikatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání Zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
  • Před zasláním Objednávky Podnikateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Podnikateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Podnikatelem považovány za správné. Podnikatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“).
  • V případě Objednávky, dle které bude Zboží upraveno podle přání Zákazníka a přímo pro jeho osobu, kontaktuje Podnikatel po přijetí Objednávky Zákazníka a dojedná se Zákazníkem úpravu Kupní smlouvy.
  • Podnikatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi Podnikatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Podnikatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
  • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Kupní smlouva – Platební podmínky
  • Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Zákazník uhradit Podnikateli následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet Podnikatele č. 670100-2215128158/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „Účet Podnikatele“);
  • Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Podnikateli také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
  • V případě koupě Zboží dle standardní nabídky Podnikatele zveřejněné na Webových stránkách, Podnikatel nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
  • V případě koupě Zboží, které bude upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, je Podnikatel oprávněn od Zákazníka požadovat zálohu ve výši 50 % z kupní ceny Zboží (dále jen „Záloha“). V případě, že Zákazník zruší tuto Objednávku, má Podnikatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Zálohy. Podnikatel je oprávněn smluvní pokutu započíst na Zálohu.
  • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Podnikatele.
  • Podnikatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Podnikatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Podnikatel ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Podnikatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Podnikatel Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy
  • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Podnikateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník využít vzorový formulář poskytovaný Podnikatelem, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník zaslat mimo jiné na adresu Podnikatele (V pískovně 292, Štěchovice 252 07) či na adresu elektronické pošty Podnikatele martin@joyridetent.com.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Podnikateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží Podnikateli, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2 VOP vrátí Podnikatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Podnikatel od Zákazníka přijal. Podnikatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení Zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Podnikateli odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Podnikatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Podnikatel také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Podnikatel Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
  • Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Podnikatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Podnikateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Kupní smlouva – Přeprava a dodání Zboží
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li Podnikatel podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Podnikatele, jsou-li Podnikatelem vydány.

 

 1. Kupní smlouva – Práva z vadného plnění
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Podnikatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Podnikatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
   • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Podnikatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Podnikatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na takovou vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době třicet šest měsíců od převzetí.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Podnikatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Podnikatele za vady může upravit reklamační řád Podnikatele.

 

 1. Nájemní smlouva
  • Předmět nájmu tvoří Zboží a případně jeho příslušenství (dále „Předmět nájmu“), který Podnikatel nájemní smlouvou přenechává k dočasnému užívání Zákazníkovi (dále „Nájemní smlouva“).
  • Nájemní smlouva může být mimo jiné uzavřena potvrzením Zákazníkovy řádně vyplněné objednávky ve formě rezervačního formuláře Podnikatelem, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávka může být Zákazníkem učiněna prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách Podnikatele nebo e-mailem. Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:
   • označení Předmětu nájmu, jehož pronájem Zákazník požaduje,
   • požadovanou dobu nájmu,
   • označení Zákazníka (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČO a bydliště/sídlo).
  • Nájemní smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Dobu nájmu lze prodloužit i elektronickou formou – emailem, a to na základě dohody Podnikatele se Zákazníkem.
  • Veškerá e-mailová komunikace mezi Podnikatelem a Zákazníkem musí probíhat pouze prostřednictvím e-mailových adres Podnikatele, tj. přijatých/odeslaných z domény @joyridetent.com, a e-mailových adres Zákazníka uvedených v Nájemní smlouvě. V případě nedodržení této podmínky taková e-mailová komunikace Podnikatele nezavazuje.
  • Nesjednají-li si Podnikatel se Zákazníkem v Nájemní smlouvě jinak, je místem, kde bude Předmět nájmu přenechán Zákazníkovi a po skončení nájmu jím vrácen Podnikateli, provozovna Podnikatele.
  • Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku Podnikatele platném ke dni uzavření Nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetových stránkách Podnikatele umístěných na adrese https://joyridetent.com/pujcovna-autostanu/.
  • Podnikatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření Nájemní smlouvy.
  • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou sjednanou mezi Zákazníkem a Podnikatelem.
  • Požaduje-li Zákazník odvoz Předmětu nájmu do místa mimo provozovnu Podnikatele, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Zákazníka. Cena za dopravu je účtována podle ceníku Podnikatele platného v den uskutečnění odvozu.

 

 1. Nájemní smlouva – Platební podmínky
  • Pokud nebylo mezi Podnikatelem a Zákazníkem domluveno jinak, je Zákazník povinen uhradit Podnikateli nájemné na základě Podnikatelem vystavené faktury a to nejpozději v den splatnosti uvedený na příslušné faktuře. Faktura bude Podnikatelem vystavena neprodleně po potvrzení Zákazníkovy objednávky. Nájemné se platí na účet uvedený v Nájemní smlouvě a nájemné se má za uhrazené připsáním platby na účet Podnikatele.
  • Pokud Zákazník odstoupí od Nájemní smlouvy více než 14 dnů před předáním Předmětu nájmu, Podnikatel se zavazuje vrátit Zákazníkovi zaplacené nájemné v plné výši, a to do 10 pracovních dnů ode dne odstoupení od Nájemní smlouvy. Pokud Zákazník odstoupí od Nájemní smlouvy méně než 14 dnů před předáním Předmětu nájmu, Podnikatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení storno poplatku ve výši 50% nájemného. Podnikatel je tento storno poplatek oprávněn započíst na již zaplacené nájemné.
  • Podnikatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi při předání Předmětu nájmu Zákazníkovi složení peněžní částky ve výši 5 000 Kč k zajištění splnění závazku Zákazníka vrátit Předmět nájmu (dále jen „Kauce“), která je splatná v hotovosti okamžikem předání Předmětu nájmu. Po skončení nájmu je Podnikatel povinen Zákazníkovi Kauci vrátit, a to v hotovosti při vrácení Předmětu nájmu Zákazníkem. Složením Kauce Zákazníkem není dotčeno Podnikatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči Zákazníkovi.
  • Pokud je Zákazník v prodlení s vrácením Předmětu nájmu, je Zákazník povinen zaplatit Podnikateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vrácením Předmětu nájmu. Podnikatel je oprávněn smluvní pokutu podle tohoto odstavce započíst na Kauci dle odstavce 8.3.
  • Pokud Zákazník do jednoho měsíce po vrácení Předmětu nájmu uzavře s Podnikatelem Kupní smlouvu na Předmět nájmu, zavazuje se Podnikatel dát Zákazníkovi slevu ve výši zaplaceného nájemného za Předmět nájmu, maximálně však do výše rovnající se nájemnému za jeden týden.

 

 1. Nájemní smlouva – Práva a povinnosti Zákazníka
  • Zákazník je povinen:
 2. užívat Předmět nájmu v souladu s Nájemní smlouvou a těmito VOP jako řádný hospodář a výhradně k účelům a na místech, pro které je svým charakterem Předmět nájmu určen,
 3. poučit osoby, které budou Předmět nájmu užívat, o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách,
 4. dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání Předmětu nájmu,
 5. nezřídit třetí osobě užívací právo k Předmětu nájmu bez písemného souhlasu Podnikatele, v opačném případě má Podnikatel právo od Nájemní smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení,
 6. ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu Podnikateli,
 7. vrátit Podnikateli Předmět nájmu řádně a včas, tj. provozuschopný a kompletní, očištěný, ve stavu, v jakém jej Zájemce převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  • V případě ztráty či zničení Předmětu nájmu se Zákazník tímto zavazuje uhradit Podnikateli vzniklou škodu ve výši 80 % z kupní ceny Předmětu nájmu uvedenou v e-shopu joyridetent.com ve výši stanovené ke dni předání Předmětu nájmu Zákazníkovi.
  • Zákazník se dále zavazuje neprovádět na Předmětu nájmu žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby) a nepřetěžovat Předmět nájmu nad míru povolenou dle technických parametrů.
  • Zákazník dále nesmí po dobu nájmu nebo i mimo něj sejmout či zakrýt či poškodit nebo cokoli pozměnit na identifikačních znacích výrobce Předmětu nájmu umístněných na Předmětu nájmu.
  • Zákazník uzavřením Nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s návodem a bezpečnostními předpisy při používání Předmětu nájmu.
  • Zákazník odpovídá Podnikateli za snížení či ztrátu hodnoty Předmětu nájmu způsobenou zničením, ztrátou, poškozením či znehodnocením Předmětu nájmu. Zákazník dále odpovídá za zničení jakéhokoliv majetku třetích osob, které vzniklo v souvislosti s užitím nebo provozem Předmětu nájmu, stejně jako za úraz, popřípadě smrt osoby či osob, pokud tato nastala v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu, vyjma zákonem stanovených případů vylučující jeho odpovědnost.

 

 1. Nájemní smlouva – Práva a povinnosti Podnikatele
  • Podnikatel je povinen přenechat Zákazníkovi Předmět nájmu tak, aby jej mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, s případnými doklady.
  • Podnikatel neodpovídá za vadu Předmětu nájmu, o které Zákazník v době uzavření Nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání Předmětu nájmu.
  • Zákazník, který není spotřebitel, se tímto vzdává vůči Podnikateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s Nájemní smlouvou.

 

 1. Ukončení Nájemní smlouvy
  • Podnikatel může od Nájemní smlouvy odstoupit kromě zákonných důvodů také tehdy, jestliže
   • Zákazník neuhradí Kauci v hotovosti nejpozději při předání Předmětu nájmu,
   • Zákazník je v prodlení s úhradou nájemného,
   • Zákazník poruší jinou povinnost plynoucí mu z Nájemní smlouvy nebo z těchto VOP.
  • Zákazník je povinen při skončení nájmu vrátit Podnikateli Předmět nájmu, a to na provozovnu Podnikatele, kde mu byl při začátku nájmu předán.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  • Osobní údaje, které Zákazník uvede v objednávce nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Podnikatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Osobní údaje Zákazníků nebudou poskytnuty jiným subjektům, nežli Podnikateli a spolupracujících subjektů (marketingoví poradci apod.).
  • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Podnikatele o změně ve svých osobních údajích. Zákazník rovněž bere na vědomí, že informace o způsobech zpracování osobních údajů Podnikatelem jsou dostupné na adrese www.joyridetent.cz/osobni-udaje.

 

 1. Informace o řešení sporů a dohledu
  • Vyřizování stížností Zákazníků, spotřebitelů, zajišťuje Podnikatel prostřednictvím elektronické adresy martin@joyridetent.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Podnikatel na elektronickou adresu Zákazníka.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Podnikatelem a Zákazníkem ze Smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Podnikatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Podnikatel a Zákazník sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  • Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:
   • ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím,
   • ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty,
   • se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou ve Smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.
  • Veškerá písemná komunikace mezi Podnikatelem a Zákazníkem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u Podnikatele rovněž na adresu provozovny) uvedené ve Smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle VOP.
  • Podnikatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
  • Uzavřením Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem Podnikatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  • V případě soudních sporů je příslušný obecný soud Podnikatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li Zákazníkem spotřebitel.

V Praze dne 22. 5. 2019.